فایل‌ها

 Counselling Children after Wildfires: A School-Based Approach Le counseling auprès des enfants après un incendie de forêt : une approche centrée sur l’école

   Population growth into wildland-urban interface areas and wildland fires continue to threaten people and property across Canada. This article focuses on the  promotion of healing of children ...

 Parents psychological Burden of Care for Children with Mental Retardation in The Middle Euphrates Governorates

   The responsibility of caring for mentally retarded child can contribute to parent’sburden. The study shows that parents of children with mental retardation experience high levelof ...

 YOUNG SURVIVORS OF DISASTER: A META-ANALYTIC REVIEW OF MENTAL HEALTH INTERVENTIONS FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES

   Disasters, both natural and human-made, are on the rise. While disasters
affect everyone, the most vulnerable populations are often hardest hit. Our
nation’s youth are among the most ...

 انیمیشن کوتاه Alike

   تحول در نظام آموزش یک ضرورت است!

 مقایسه خودکارآمدی، اختلال هیجانی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیري و عادي

     فرخ حق رنجبر، عصمت دانش، رضا کاکاوندعلی
چکیده
ﻫﺪف: ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺍﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺍﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در دﺍﻧﺶ‫آﻣﻮزﺍن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻋﺎدی ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

 اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بیسرپرست و بد سرپرست

   اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر رضایت زناشویی و بهداشت روانی والدین کودکان با وجود ابتلا به ناتوانی یادگیري

   اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر رضایت زناشویی و بهداشت روانی والدین کودکان با وجود ابتلا به ناتوانی یادگیري

 نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه علّی ابعاد فراهیجانی والدین و تاب آوری فرزندان

   خانواده پایهگذار مهم بخشی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک زندگی آینده، سلامت هیجانی و روانی و عملکرد فرد نقش بزرگی
دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آنها، شیوههاي تربیتی اعمال ...

 Evaluation of Effects of Gradual Increase Length and Complexity of Utterance (GILCU) Treatment Method on the Reduction of Dysfluency in School-Aged Children with Stuttering

   Evaluation of Effects of Gradual Increase Length and Complexity of Utterance (GILCU) Treatment Method on the Reduction of Dysfluency in School-Aged Children with Stuttering

 تدوین پروتکل مداخلات به هنگام در تأخیر تکامل گفتار و زبان کودکان خردسال: یک تجربه منحص رب هفرد در کشور

   اختلال گفتار و زبان وقتی در دوران کودکی رخ دهد، پیامد های سنگین آن به زودی در زندگی کودک نمایان خواهد شد به تدریج
با عبور از دوره بحرانی رشد زبان، یعنی سه سال اول زندگی، از تاثیر مثبت تحریکات محیطی ...

 بررسي حافظه کاری واجي و دیداری و رابطه آن با شدت لكنت در کودکان لكنتي 6 تا 12 ساله

   لکنت یکی از شایعترین اختلالات گفتاري است که علت آن به درستی مشخص نیست. طبق مطالعات انجام شده آسیب
عملکردهاي شناختی همچون حافظه کاري، حافظه دیداري و کلامی در انواع اختلالات گفتار و زبان دیده میشود ...