دکتر حمیدرضا پوراعتماد

عصب روانشناس بالینی
دکتر حمیدرضا پور اعتماد عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی، رییس انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران، رییس مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک(CTAD) و استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی می‌باشد.