دکتر محمدامین قانعی راد

جامعه شناس و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر سید محمد امین قانعی راد، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه، رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.