دکتر اسماعیل سعدی پور

دکتر اسماعیل سعدی پور روانشناس و روان‌درمانگر

دکتر اسماعیل سعدی پور، روانشناس، روان‌درمانگر، دانشیار و عضو هیأت علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است. می‌توانید در ادامه، رزومه کامل ایشان را مشاهده نمایید.