دکتر مریم ابوالحسنی

دکتر مریم ابوالحسنی، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران