دکتر نیره توکلی

جامعه شناس و استاد دانشگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه