دکتر علیرضا شریفی یزدی

دکتر علیرضا شریفی یزدی دکتری علوم اجتماعی (روانشناسی اجتماعی)

دکتر علیرضا شریفی یزدی مدرک دکتری علوم اجتماعی (روانشناسی اجتماعی) دارد و در حوزه‌های جامعه شناسی خانواده و جوانان و تعلیم و تربیت، تحقیق و تدریس می‌کند.