دکتر صفورا محمدیان

دکتر صفورا محمدیان، روانشناس و روان‌درمانگر

دکتر صفورا محمدیان، روانشناس بالینی و روان‌درمانگر است و در حال حاضر در زمینه روان‌درمانی تحلیلی فعالیت دارد. ایشان همچنین در حوزه سلامت جنسی در حال مطالعه و پژوهش می‌باشد.