مانا علوی

مانا علوی، روانشناس

مانا علوی، کارشناس ارشد روانشناسی است و در زمینه روان­ تحلیلی با رویکرد object relation فعالیت می‌کند.