دکتر امیر حسین جلالی

روانپزشک و روان‌درمانگر
دکتر امیرحسین جلالی ندوشن روانپزشک، روان‌درمانگر، استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه می‌باشد.