دکتر مسعود احمدزاد اصل

روانپزشک و روان‌درمانگر
دکتر مسعود احمدزاد اصل روانپزشک، روان‌درمانگر، استادیار گروه روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. برای آشنایی بیشتر، رزومه کامل دکتر مسعود احمدزاد اصل را در فایل زیر دانلود کنید.