دکتر مهدی دوایی

روانشناس و روان‌درمانگر
دکتر مهدی دوایی، روانشناس و روان‌درمانگر، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران می‌باشد. ایشان همچنین عضو شورای عالی پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز می‌باشند.