دکتر مرتضی فرازی

دکتر مرتضی فرازی، گفتاردرمان‌گر استادیار و عضوهیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران