دکتر مریم رسولیان

روان‌پزشک، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران
روان‌پزشک، روان درمانگر، استاد دانشگاه، عضو هیأت علمی و رئیس هیأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران