دکتر علی اصغر سعیدی

استاد جامعه‌شناسی فراغت و مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناس ایرانی و استادیار و مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی دوره کارشناسی علوم اجتماعی را در دانشگاه تهران (۱۳۶۸)، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی را در همین دانشگاه (۱۳۷۱) و دکتری جامعه‌شناسی را در دانشگاه لندن (۱۳۷۸) گذرانده‌است.