دکتر مهدیه تویسرکانی

روانشناس و روان‌درمانگر
دکتر مهدیه تویسرکانی، روانشناس و روان‌درمانگر بالینی است و به عنوان درمانگر تحلیلی کودک و بزرگسال فعالیت می‌کند.