دکتر محمود دهقانی

دکتر محمود دهقانی روان‌شناس و روان درمانگر

دکتر محمود دهقانی روانشناس، روان‌درمانگر، عضو هیئت علمی انستیتو روانپزشکی تهران و استادیار دانشگاه می‌باشد. ایشان در زمینه های رواندرمانی تحلیلی، سوپرویژن، فرزند پروری و مداخلات جامع نگر تحقیق و پژوهش ه انجام داده‌اند. همچنین کارگاه ها و دوره‌های آموزشی مختلفی را در مراکز مشاوره و روان شناسی برگزار کرده است از جمله: “دوره‌ی پیشرفته روانکاوی با رویکرد روابط اُبژه” در مرکز طرحی نو و…