شخصیت

کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان خودباور چه ویژگی‌هایی دارند؟

کودکان خودباور، شناخت روشن و مثبتی از هویت خویش دارند. آنان می‌توانند به روش‌هایی متفاوت و با دیدی مطلوب، خود رابررسی کنند. هرگاه که شخص دیگری آن‌ها را باور کند این باور را به آن‌ها نشان دهد، خودشان ...

ادامه مطلب
زندگی زیر پوست خشونت

زندگی زیر پوست خشونت

نمی‌توان کودکان را در شرایط استریل نگه داشت و آنها را از دیدن، شنیدن، بازی کردن و دمخور بودن با دیگران دور نگه داشت با این فرض که مبادا فحش یا ناسزایی یاد بگیرند و با دیگری گلاویز شوند

ادامه مطلب