ضرورت بهره‌گیری از روانشناسان در «پلیس کودک»

در گفتوگوی «دنیای کودک پارسی» با سه حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح شد؛

ضرورت بهره‌گیری از روانشناسان در «پلیس کودک»

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۶

ضرورت بهره‌گیری از روانشناسان در «پلیس کودک»

 جرائم کودکان همچون دنیای کودکیشان بسیار متفاوت است، از همینرو است که خوشبختانه سیاستهای کیفری در خصوص کودکان تغییر یافته و در مقایسه با گذشته اهداف تربیتی در بحث کیفر اهمیت ویژهای یافته است. چندی پیش رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان اینکه رسیدگی به جرائم کودکان، به «پلیس کودک» محول میشود، گفت که در حال حاضر بحثهایی درباره استقرار این پلیس، در پلیس آگاهی و پلیس  پیشگیری وجود دارد. سردار «بهرام نوروزی» در تشریح روند آغاز به کار «پلیس کودک» گفته است: «رسیدگی به جرائم مخصوص کودکان، ویژگی و توانایی خاصی میطلبد». وی با بیان اینکه در بحث رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان و همچنین هدایت و مشاوره آنها، پلیس نیاز به حرفهگرایی و تخصص ویژه دارد»، تصریح کرد: «ارتباط پلیس با این قشر میتواند موجب آموزش و پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان شود». با توجه به اهمیت این موضوع و برای بررسی ابعاد آن نظرات سه حقوقدان را در این رابطه جویا شدهایم.

 نکته مهم در طرح «پلیس کودک»، رویکرد مصلحتمحور به جای عدالتمحور است

 «محمد لطفی»، حقوقدان و فعال حقوق کودک در این رابطه معتقد است: «ایجاد «پلیس کودک» را میتوان از جمله اقدامات مثبت نیروی انتظامی دانست اما در آیین نامههای اجرایی آن نیز باید دقت کرد تا نگاه کودکمدار، محور اصلی قرار گیرد نه اینکه افتراق عمل تنها در مباحث شکلی باشد و به بحث ماهوی آن توجه نشود.

در نظامات حقوقی پیشرفته نگاه افتراقی وجود دارد و اگر کودک عملی را مرتکب شود که از نظر قانونگذار چنانچه فرد بزرگسالی آن را مرتکب شود، جرم است، رفتار کودک را به همان شکل بیان شده در قانون بررسی نمیکند.

 اجرای درست طرح «پلیس کودک» به طور قطع به نفع کودک بوده و موجب حفظ حقوق او خواهد شد و از سوی دیگر میتواند با آموزشهایی که به کودک ارائه میشود، از رفتارهای بعضا ناهنجار او در آینده پیشگیری کرد. نکته مهم در اجرای این طرح رویکرد مصلحتمحور به جای عدالتمحور است؛ به این معنا که باید مصلحت کودک مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به دنبال اجرای عدالت باشیم. به عبارت دیگر شاید عدالت، اجرای یک مجازات خاص باشد اما همان اجرای مجازات، الزاما به مصلحت کودک نیست. با توجه به اینکه در مراکز «پلیس کودک» قرار است از کارشناسان روانشناسی و جامعهشناسی استفاده شود، میتوان امید داشت که این رویکرد به نفع کودک بوده و با آموزشهایی که از سوی آنان ارائه خواهد شد، قطعا از رفتارهای ناهنجار و خشونتآمیز کودک جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر بهره گرفتن از کارشناسان و متخصصان مجرب در «پلیس کودک» باعث میشود تا آنها رفتار ناهنجار کودک را در یک پازل دیده و با توجه به آن ویژگیها سعی میکنند تا راه را برای بازگشت کودک تدارک ببینند.»

 ضرورت بهرهگیری از متخصصان علوم روانشناسی و رفتارشناسی در «پلیس کودک»

 «مجتبی فرحبخش»، وکیل دادگستری نیز در این رابطه میگوید: «قانونگذار ما خوشبختانه در تصویب دو قانون کلان یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از رویکرد تنبیهی به سمت رویکرد تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان قدم برداشته که امر مبارکی است. تشکیل پرونده «شخصیت» برای کودکان و ایجاد «پلیس کودک» نیز در راستای همین تغییر ساختار است. از آنجایی که اولین رویارویی نهاد قضایی با کودکانی که رفتار بزهکارانهای دارند، نهاد پلیس است بنابراین اگر این نیروها آموزشهای لازم را برای نحوه برخورد با اینگونه مرتکبان ببینند، از حیث تربیتی و رعایت حقوق دفاعی بسیار کمک کننده خواهد بود.

بهرهگیری از متخصصان در علوم روانشناسی و رفتارشناسی از ملزومات اصلی «پلیس کودک» است. پلیس بهرهمند از اطلاعات روانشناسی در تشکیل پرونده شخصیت و نحوه مواجهه با اطفال بزهکار قطعا از پلیسی که صرفا کار پلیسی کرده و تنها اطلاعات پلیسی دارد موفقتر است.»

لزوم تقویت استعداد بازپروری و جامعهپذیری کودکان بزهکار

 دکتر «علی نجفیتوانا» نیز به عنوان یک جرم شناس نظرات قابل توجهی در خصوص تشکیل «پلیس کودک» ارائه میکند.

به اعتقاد این جرمشناس، «کودکانی که در معرض انحراف و ارتکاب جرم به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی قرار میگیرند، اگر در فرایند دادرسی شامل تحقیق، تعقیب و تحکیم، به جامعهپذیری مجدد برگردند و نگاه حمایتی به آنان توجه شود و توان بازپروری آنان نیز تقویت شود مسلما برای آینده از شانس دوباره اجتماعی شدن برخوردار خواهند شد و امکان ارتکاب جرم و مبدل شدن به یک مجرم حرفهای در مورد آنها کمتر شده و در واقع تکرار جرم در خصوص آنها به حداقل خواهد رسید.»

وی می گوید: «امروز ما با شرایطی مواجه هستیم که بر اساس آن نگاه به بزهکاری اطفال کاملا تغییر کرده است و قوانین ماهوی در خصوص واکنش اجتماعی نسبت به طفل بزهکار از تنبیهی صرف به واکنشهای حمایتی تبدیل شده است. میدانیم که سازوکارهای برخورد با بزهکار نوجوان بعد از ارتکاب جرم و در زمان اصلاح، کماکان سنتی بوده است و ماموران انتظامی که چگونگی روش برخورد با اطفال و نوجوانان را به دلیل فقدان آموزش لازم نمیدانستند با همان نگاه بدبینانه نسبت به مجرمان بزرگسال به اطفال نگاه میکردند، اما لزوم اصلاح این دیدگاه و تلاش برای برگشتپذیری کودکان بزهکار به جامعه، تغییر رویکرد در برخورد با این کودکان را در پی داشته است.

 نیروهایی متخصص و علاقمند به اطفال باید با آموزشهای لازم و شیوههای بسیار نرم و منعطف، اطفال را مورد تعقیب قرار دهند و سعی کنند که ابتدا بین شاکی و اطفال و اولیای اطفال بزهکار نوعی سازش برقرار کنند و به تدریج بحث میانجیگری و ارائه مشاوره به اطفال نیز مطرح  شود. در چنین شرایطی این کودکان به جای اینکه با خشونت پلیس و جنبه واکنشی مواجه باشند، عمدتا با برخوردهای با جنبه حمایتی، اصلاحی و با انعطاف و رافت و روشهای سنجیده علمی مورد توجه قرار خواهند گرفت. این اقدام موجب میشود اثرات منفی پلیس سنتی، بگیر و ببندها، ضرب و شتمها و خشونتهای کلامی و رفتاری نسبت به اطفال اعمال نشود. اگر «پلیس کودک» از ابتدا در برخورد با اطفالِ مرتکب جرم، وارد عرصه تعقیب و تحقیق شود قطعا در ادامه برای قاضی دادگاه اطفال آسانتر خواهد بود تا برنامههای اصلاحی و اجرایی را مورد عمل و اجرا قرار دهد.

وقتی بنا بر این است که ما از تحمیل اثرات منفی نظام قضایی و انتظامی و همچنین اجرایی در مراکز نگهداری اطفال جلوگیری کنیم باید با یک بستر و لحاظ شرایطی، افرادی را به کار گماریم که استعداد بازپروری و جامعهپذیری را در این اطفال که خود قربانی عوامل اقتصادی و فرهنگی بودهاند و به عبارت دیگر آسیب دیدهاند را تقویت کنیم و آمادگی آنها را برای جامعهپذیری افزایش دهیم.

تصور کنید یک طفلی را به عنوان سارق میگیرند. اگر در برخورد با آن، پلیس سنتی و معمولی واکنش تعقیبی نشان دهد و وارد عمل شود، مسلما به دلیل ناآشنایی با ظرافتهای روحی و عاطفی کودک، امکان بسترسازی برای برگشت طفل به جامعه وجود ندارد به خصوص اینکه در نظام سنتی معمولا پس از بازداشت، روشهای خشونتآمیز اعمال میشود و خشونت کلامی و رفتاری، آسیبپذیری بیشتر طفل را به دنبال خواهد داشت.  یا در همان زمان انتقال اطفال به مراجع قضایی و انتظامی، شیوه گفتمان، هدایت و یا حتی ادبیات سرزنش میتواند این شخصیت ظریف و شکننده را به جای آماده کردن برای اصلاح و سازش با ارزشهای اجتماعی، به یک فرد خشن و مستعد برای ارتکاب جرایم بیشتر تبدیل کند.»

 

 

مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.