فایل‌های مربوط به گروه مقاله های علمی فارسی

 مقایسه خودکارآمدی، اختلال هیجانی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیري و عادي

     فرخ حق رنجبر، عصمت دانش، رضا کاکاوندعلی
چکیده
ﻫﺪف: ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺍﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺍﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در دﺍﻧﺶ‫آﻣﻮزﺍن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻋﺎدی ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

 اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بیسرپرست و بد سرپرست

   اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر رضایت زناشویی و بهداشت روانی والدین کودکان با وجود ابتلا به ناتوانی یادگیري

   اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر رضایت زناشویی و بهداشت روانی والدین کودکان با وجود ابتلا به ناتوانی یادگیري

 نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه علّی ابعاد فراهیجانی والدین و تاب آوری فرزندان

   خانواده پایهگذار مهم بخشی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک زندگی آینده، سلامت هیجانی و روانی و عملکرد فرد نقش بزرگی
دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آنها، شیوههاي تربیتی اعمال ...

 تدوین پروتکل مداخلات به هنگام در تأخیر تکامل گفتار و زبان کودکان خردسال: یک تجربه منحص رب هفرد در کشور

   اختلال گفتار و زبان وقتی در دوران کودکی رخ دهد، پیامد های سنگین آن به زودی در زندگی کودک نمایان خواهد شد به تدریج
با عبور از دوره بحرانی رشد زبان، یعنی سه سال اول زندگی، از تاثیر مثبت تحریکات محیطی ...

 بررسي حافظه کاری واجي و دیداری و رابطه آن با شدت لكنت در کودکان لكنتي 6 تا 12 ساله

   لکنت یکی از شایعترین اختلالات گفتاري است که علت آن به درستی مشخص نیست. طبق مطالعات انجام شده آسیب
عملکردهاي شناختی همچون حافظه کاري، حافظه دیداري و کلامی در انواع اختلالات گفتار و زبان دیده میشود ...

 کودک سندرم داون و بازی ماز نرم افزاری

   بازي ماز، در ساده ترین شکل خود بازي است داراي یک در ورودي، تعداد محدودي مسیر پر پیچ و خم و یک در
خروجی. هرچه تعداد موانع و پیچیدگی ماز بیشتر باشد، بازي ماز سخت تر و دست یافتن به هدف زمانبر خواهد ...

 مقایسه نگرش كودكان 4 تا 0 سال داراي ناروانی طبیعی و لکنت

   در جريان رشد طبيعي گفتار، كودكان سعي در بيان واژه هاي مختلف مي كنند ولي گاهي بخشي از كلماا را كرارار كارده ياا كماي مرا و
صد اهايي را زمزمه مي كنند. اين نارواني مي كواند طبيعي و يا غيرطبيعي بوده و ...

 بررسي تاثير ايجاد تاخير در بازخورد شنيداري بر ميزان رواني گفتار كودكان داراي لکنت 6 تا 8 سال

   مطالعات پيشين پيشنهاد كرده اند كه تاخير در بازخورد شنيداري مي تواند باعث كاهش علايم لكنت و كاهش سرعت گفتار افراد مبتلا به
لكنت گردد. با توجه به اينكه معمولا لكنت در دوران قبل از مدرسه شروع ميشود و ...

 تاثير روش تلفيقي شناختي گفتاري در درمان افراد مبتلا به لكنت

   هدف پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي روش تلفيقي شناختي  گفتاري در درمان افراد لكنتي بزرگسال فارسي زبان بود. بدين منظور طي يك 18 سال به صورت نمونه ي - پژوهش نيمه تجربي، 38 نفر بزرگسال مبتلا ...

 نگرش ارتباطی دانش‌آموزان عادی و لکنتی

   نگرش با زمینه‌های هیجانی_ عاطفی ابعاد وجودی انسان سر و کار دارد که تحت تأثیر عوامل شناختی، باورهای همگانی، فرهنگ، تجربیات و عوامل دیگر است. در بررسی حاضر با توجه به اهمیت نگرش ارتباطی و اثرات ...

 مهارت‌های اجتماعی کودکان...

   اثربخشی برنامه آموزش والدین بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری