دکتر هما محمد صادقی

روان‌پزشک و روان‌درمانگر

دکتر هما محمد صادقی، روانپزشک، روان‌درمانگر، عضو هیأت علمی و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.